* 20-21:00 / 19-20:00 hod. / Hodina Adorácie (po sv.omši)

17.09.2014 13:43

VEČERADLO  S   PANNOU MÁRIOU

„Objavujme vždy znovu a znovu svoje kňazstvo vo svetle Eucharistie! Pomáhajme znovu objavovať tento poklad našim komunitám pri každodennom celebrovaní

svätej omše a najmä pri tej slávnostnejšej

na nedeľných zhromaždeniach.“

(Pápež: Ján Pavol II. / „List z Večeradla“ č.15)

————————————————————————————

Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí od 24.7.1981 až dodnes. Svedectvá ľudí žijúcich na tomto mieste Pokoja hovoria o tom, ako Boh cez Pannu Máriu uchránil Medžugorie od vojny.

Panna Mária – Kráľovná Pokoja – vyzývala ľudí k pôstu, zmiereniu, modlitbe a to 3 hodiny vo Večeradle s Pannou Máriou, aby boli uchránení pred vojnou, nešťastím a skazou. V tom čase toto posolstvo bolo pre väčšinu ľudí neuveriteľným, ale tí – ktorí prijali pozvanie Panny Márie – pomohli splniť jej prisľúbenie a tak počas vojny (v bývalej Juhoslávie) bolo Medžugorie uchránené.

Panna Mária sa naďalej zjavuje o 18:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby svätého ruženca, aby nás pripravila na slávenie svätej omše. (Tento modlitbový program sa v Medžugorí uskutočňuje až dodnes.)

Panna Mária ako Kráľovná Pomoci sa zjavuje i na Slovensku v Dechticiach pri Trnave, kde nás pozýva a tento modlitbový program uzatvára zjavením o 20:40 hod. (v letnom čase), počas modlitby sv. ruženca, aby sme ostali vo vďačnosti za sv. omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

 

Modlitbový program v Medjugorí

 

  https://www.medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/molitveni-raspored/

 

VIDEO LIFE – NAŽIVO – každodenný večerný program v kostole sv.Jakuba v Medjugorí (BiH)

 

  https://www.medjugorje.hr/hr/multimedija/tv-web/

 

 

 

 (12.3.1996 / Panna Mária / Dechtice – SR)

„Drahí anjeli, Panna Mária z Medžugoria,

 čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavujem v Dechticiach alebo v Medžugorí,

som tá istá Matka.

Preto buďte spojení s Ježišom Kristom

na každom mieste.“

 

 

„To nie je to moja zásluha. To je dielo Matky Božej,

ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí …“

(11.11.1998 / Pápež: sv.Ján Pavol II.)

*       *       *

 

„Večer sa všetci zhromažďujte okolo Eucharistického Ježiša, slávnostne vystaveného na oltári,

na hodinu adorácie a zmierenia.“

(8.2.1990 ( Panna Mária – Don Stefano Gobbi / MKH)

Letný čas / zimný čas

——————————————————————————————————————————-

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

2O-21:00 / 19-20:00 / Adorácia-modlitba za uzdravenie + Slávnostný ruženec

—————————————————————————————————–

  „Drahé Deti ! Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravovali na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha …, 7x Otče náš …, 7x Zdravas Mária …, 7x Sláva Otcu …, potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané. A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.“

(18.4.1996 / Panna Mária / Dechtice – Slovensko)

 

 

 

Modlitba za oslobodenie ducha

Prevzaté zo stránky:

 https://sekty-okultizmus.meu.zoznam.sk/modlitba-uzdravenia-oslobodenia

 

V mene Ježiša Krista sa zriekam

 

HLAVNÝCH HRIECHOVpýcha, lakomstvo, závisť, hnev, obžerstvo, lenivosť, duchovná znechutenosť.

 

Zriekam sa … ŤAŽKÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do večného zatratenia (Peklo)) – vražda, hýrenie (sexuálna zvrátenosť), utláčanie ľudu, cudzinca, vdovy a siroty; nespravodlivosť voči námedznému robotníkovi, klamstvo, nenávisť, smilstvo a cudzoložstvo, rúhanie, svätokrádež, modloslužba, čary, nepriateľstvá, opilstvo (drogy) … nedodržiavanie cirkevných sviatkov a prikázaní …

 

Zriekam sa … VŠEDNÝCH HRIECHOV, ktoré vedú do očisťujúceho utrpenia (Očistec) – ľahostajnosť (voči pravým zjaveniam-proroctvá a Božie Slovo), nadarmo spomínané sväté mená, vysmievanie, ohováranie, neposlušnosť (voči rodičom, predstaveným, pápežovi), pohoršovanie (neslušné obliekanie, škodlivé stravovanie, nesprávne užívanie komunikačných prostriedkov- hudba, filmy, literatúra), nepostiť sa, zanedbávanie modlitby …

 

Zriekam sa … PADLÝCH ANJELOVLucifer (satan, diabol) – zlí duchovia a ich pokušenia … falošné zjavenia a proroci; satanizmus, mágia (čierna, biela) veštenie (horoskopy), ateizmus (komunizmus), slobodomurárstvo (falošné náboženstvá, cirkvi a sekty)…

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov,

Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

Amen.

  

Modlitba Ježiša Krista

prostred. Vassuly Ryden (13.11.2006)

 

 

Pane, snášel jsi mě po celá ta léta s mými hříchy,
nicméně jsi se mnou měl soucit.

Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu,
ale nyní už nebudu více hřešit.
Ublížil(a) jsem Ti
a nejednal(a) jsem správně
už takový(á) více nebudu;
zříkám se hříchu,
zříkám se Ďábla,
zříkám se neřesti,
která poskvrňuje mou duši.

Osvoboď mou duši ode všeho, co je proti Tvé svatosti,
snažně Tě prosím, Pane, zachraň mě ode všeho zla.
Přijď nyní, Ježíši, přijď a zůstaň v mém srdci.
Odpusť mi, Pane, a dovol mi spočinout v Tobě,
neboť Ty Jsi můj Štít,
můj Spasitel a mé Světlo
a Tobě důvěřuji.

Ode dneška Ti, Pane, budu dobrořečit v každé době.

Zříkám se zla a všech jiných bohů a model,
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem,
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.

Svou mocnou rukou mě zachraň od nemoci,
zachraň mne, abych nebyl(a) zajatcem,
zachraň mě od těžkostí
a poraz mého nepřítele Ďábla.
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli!

Amen.

 

 

 

Modlitba odprosenia-odpustenia

 

Pane, Ježišu Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami!

S pokorným a kajúcim srdcom padáme na tvár pred tebou, Ježiš;

aby sme verejne odprosili tvoje Srdce za všetky hriechy spoločenského a verejného života.

 

1.       Odprosujeme ťa za falošné prísahy a svätokrádeže

          Odpovedzme spoločne:     „Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

 

 

2.       Odprosujeme ťa za tých, čo znevažujú a potupujú tvojich služobníkov a správcov Božích tajomstiev.

3.       …., čo sa prehrešujú proti cirkevným a svetským predstaveným.

4.       …, čo odpadli od viery a zarmútili teba i tvoju nevestu Cirkev.

5.       …, čo ničia vieru v ľudských srdciach a bojujú proti Cirkvi a viere.

6.       …, za zneužívanie občianských práv a neplnenie povinností.

7.       …,za nemravnosť, bezbožnosť a násilie šírené v tlači, v televízii a v rozhlase.

8.       …, za všetkých, čo ničia ľudský život v lone matky.

9.       …, čo užívajú drogy a ničia si životy.

10.   …, za všetky naše hriechy a viny.

 

Odpovedzme spoločne:  „Božské Srdce, netrestaj nás, zmiluj sa nad nami!“

 

Modlitba za uzdravenie duše

 

Pán, Ježiš – prosíme ťa, za dar odpustenia a uzdravenie ľudskej duše.

 

… milované Božie Dieťa …

Spomeň, ako si nemohlo odpustiť Bohu, že musíš trpieť pre Boží plán s tebou.

(chvíľa ticha…)

Nehnevaj sa už na Boha a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

 

 

… spomeň ako si nemohlo odpustiť blížnym, ktorí ti ublížili (až do štvrtého pokolenia).

(chvíľa ticha…)

Nehnevaj sa na nich a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

 

 

… spomeň, ako si nemohlo odpustiť sebe, že neplníš Boží plán, podľa Jeho vôle.

(chvíľa ticha…)

Nehnevaj sa na seba a spoločne volaj: „Odpúšťam!“

 

Ďakujem ti, Ježiš – za dar odpustenia a uzdravenia, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(chvíľka pre krátku pieseň chvál)

 

 

Modlitba ua uzdravenie tela 

 

Všemohúci Boh Otec-Syn-Duch Svätý (Stvoriteľ všetkého stvorenia),

pohliadni na svoje deti.

Ďakujeme ti za dar života a telo, že si nás stvoril takých, akí sme …

 

Odovzdávame ti naše choré údy, bolesti hlavy, ruky, nohy, srdca, pľúc i žalúdka …

Ty si najlepší Lekár!

Ty vieš najlepšie, čo potrebujú tvoje deti a preto odovzdávame do tvojich rúk všetkých trpiacich na

rakovinu, AIDS, malomocenstvo, chromých, hluchých, slepých, nemých a iné choroby.

 

 

Teraz, v tichosti povedz nášmu nebeskému Otcovi ďalšie choroby svoje i ostatných ľudí.

(chvíľa ticha…)

Prosíme ťa, milujúci Otec, pomôž nám prijať ich s radosťou, vďačnosťou ako kríž života a 

obetovať ich z lásky, aby sa splnil tvoj plán s nami.

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

Milosrdný Pán a Boh môj, v mene Ježiša Krista

– z hĺbky tvojho Srdca a možností, prijmi našu prosbu:

Prosíme ťa, uzdrav nás i choré údy tvojho (tajomného) Tela Kristovho (Cirkvi),

aby to bolo na tvoju slávu a priviedlo nás k plneniu tvojej svätej vôle.

 

Volajme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás!“

 

Ďakujeme ti, Najsvätejšia Trojica

- za naše telo, že môžeme znášať choroby (bolesti a utrpenie) s láskou a radosťou.

Ďakujeme za uzdravenie a prosíme ťa, prijmi našu vďaku piesňou chvál.

(krátka a výstižná pieseň na chválu Božiu)