* HODINA Ducha Svätého (9 -10:00 / 8 – 9:00 hod.)

07.11.2014 08:26

Sväté Písmo (BIBLIA) Skutky apoštolov / 2,1-21

https://www.ssv.sk/BIBLIA/page.php?id=51

II. Príchod Ducha Svätého – 1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.
            5 V Jeruzaleme boli Židia, nábožní Ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6 Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. 7 I stŕpli a udivení vraveli: “Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? 9 My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, 11 Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.” 12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: “Čo to má znamenať?” 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: “Sú plní mladého vína.”
            Prvá Petrova reč zástupom - 14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: “Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. l5 Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:
17 „V posledných dňoch, hovorí Boh,
            vylejem zo svojho Ducha na každé telo:
            vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať,
            vaši mladíci budú mať videnia
            a vaši starci budú snívať sny.
            18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky
            vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha
            a budú prorokovať.
            19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na  zemi,
             krv, oheň a oblaky dymu
            20 slnko sa premení na tmu
            a mesiac na krv,
            skôr, ako príde Pánov deň,
            veľký a slávny.
            21 A vtedy:
            Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.”

HYMNA k Duchu Svätému

1. Duchu Svätý, príď z neba a vydať ráč zo seba žiaru svetla pravého.:/ 2. Príď k nám Otče strápených, Darca darov sľúbených, /: svetlo srdca bôľneho.:/ 3. Najvernejší tešiteľ, poslal ťa nám Spasiteľ, /: Ty sladké občerstvenie.:/ 4. V práci si poľahčenie, v sparne si ovlaženie, /: v plači si potešenie.:/ 5. Svetlo, plné radosti, naplň srdca temnosti /: ľudu Tebe verného.:/ 6. Bez pomocnej milosti človek žije v hriešnosti, /: nie je v ňom nič dobrého.:/ 7. Očisť duše pramene, zavlaž, čo je znavené, /: uzdrav, čo je ranené.:/

R. /: Príď k nám, príď k nám, Duchu svätý, príď k nám Duchu presvätý.:/

Vzývanie Ducha Svätého

3x “PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ NA MOCNÝ PRÍHOVOR NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE TVOJEJ MILOVANEJ NEVESTY”

(Modlitba zjavená Pannou Máriou – Don Gobbimu / Turíce 1990)

https://www.mariaem.ic.cz/VECERADLO/modry.html

https://fatym.com/storage/201012281913_Matka%20v%C5%A1ech%20n%C3%A1rod%C5%AF.png

MODLITBA Matky všetkých národov k Duchu Svätému

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov,

ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen.”

(Modlitba zjavená Pannou Máriou – Ide Peerdeman / Amsterdam 11.2.1952)

https://www.rmvn.estranky.sk/

 

ÚMYSLY (PROSBY) za ktoré sa modlíme:

Úmysly Božského Srdca Pána Ježiša a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Úmysly Svätých a za duše v očistci

Úmysly svätého otca (pápeža) a Cirkvi

Úmysly tých, ktorí nás žiadali o modlitby a naše prosby.

LITÁNIE k Duchu Svätému

https://www.modlitba.sk/htm/poboznosti/litianie/l_27.htm

MODLITBA CIRKVI – BREVIÁR – ŽALTÁR

Liturgia hodín na posvätenie času / 9 hodina 

https://breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes&c=kbs

Liturgické čítania na deň

https://lc.kbs.sk/

31. mája 1982 / Panna Mária / Kibeho – Rwanda – Afrika (

„Nežiadam od vás nič iné, iba pokánie. Ak budete odriekať tento ruženec a rozjímať o siedmych bolestiach, budete mať silu činiť pokánie…“

„… výslovne vás však žiadam, aby ste sa ho modlili:

-každý piatok, keď si pripomíname smrť Pána Ježiša na kríži

-počas Veľkého pôstu

-na vigílie sviatkov Pána Ježiša, ktoré pripomínajú jeho utrpenie (14. September – sv.povýšenia kríža)

Panna Mária naučila Marie-Claire, ktorej sa zjavovala od 2. marca 1982 do 15. septembra (sviatku Sedembolestnej Panny Márie) 1982, sedembolestný ruženec a povedala jej: „Žiadam ťa, aby si naučilaCELÝ SVET modliť sa ho!

A inokedy jej povedala: „Pokánie, pokánie, pokánie!“

Marie-Claire odpovedala: „Ja ho činím.“

Na to jej  Panna Mária povedala: „Keď ti to hovorím, neobraciam sa len na teba, ale na VŠETKÝCH. Nežiadam od vás nič iné, iba pokánie! AK SA BUDETE modliť TENTO ruženec a rozjímať o SIEDMYCH BOLESTIACH, BUDETE MAŤ SILU činiť pokánie.“

Panna Mária sa SŤAŽOVALA na tých, čo pri vyučovaní náboženstva nehovoria o jej materstve a o jej materinských BOLESTIACH!

Panna Mária tiež Marie-Claire povedala: „Preto nepoznáte sedembolestný ruženec, lebo tí, čo ho poznali, rýchlo naň zabudli!

Dňa 27. marca 1982 Panna Mária poslala Marie-Claire k miestnemu biskupovi Gahamanyimu s odkazom, že si ŽIADA, aby sa kresťania modlili SEDEMBOLESTNÝ ruženec, lebo „svet sa odvrátil od Boha!“

MODLITBA SEDEMBOLESTNÉHO RUŽENCA:

Po prežehnaní sa znakom svätého Kríža nasleduje:

Verím v Boha…,
Sláva Otcu…,
Otče náš…,

3 x Zdravas Mária…

a) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke…,
b) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke…,
c) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke…,

Sláva Otcu…,

Otče náš…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované…,
Sláva Otcu…,
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

Otče náš…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala…,
Sláva Otcu…,
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

Atď.

7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si videla na kríži zomierať…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí…,
7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila…,

3 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala…,

Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1988 [O]

Drahé deti! Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Milé deti, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

 Zasväcujúca modlitba Ježišovmu Srdcu

Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi.

Vieme, že aj dnes nás prosíš, aby sme nepadli. Ježišu, spomeň si na náš, keď zhrešíme. Pre svoje sväté srdce daj, aby sme sa všetci navzájom milovali.

Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám svoju lásku! Všetci túžime po tom, aby si nás svojím Srdcom pastiera ochraňoval pred hriechom.

Príď do každého srdca, Ježišu! Klop, klop na naše srdcia – trpezlivo a neúnavne. Sme ešte stále uzavretí, lebo sme správne nepochopili tvoju lásku.

Klop ustavične a daj, ó, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy, keď si spomenieme na tvoje utrpenie, ktoré si za nás podstúpil. Amen

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)

 

Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu

Ó. Najčistejšie Srdce Márie

plné dobroty,

preukáž nám svoju lásku.

Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,

nech zostúpi na všetkých ľudí.

Nesmierne ťa milujeme.

Vštep do našich sŕdc pravú lásku,

aby sme túžili po tebe.

Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca,

spomeň si na nás, keď zhrešíme.

Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.

Daj, aby nás tvoje čisté

a materinské Srdce

Uzdravilo od každej bolesti duše.

Ó, daj, aby sme mohli vidieť

dobrotu tvojho materinského Srdca

a aby sme sa skrze

plameň tvojho Srdca obrátili.

Amen.

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)