* PONDELOK - Deň zasvätený Duchu Svätému

05.04.2015 08:35

https://www.kumran.sk/images/on_a_ja_bos.jpg

"Pondelok - ži v láske Boha - Ducha Svätého a pros od neho lásku. 

On rozmnožuje vo vás svätosť života." 

(3.9.1940 / Ježiš Kristus - sr.Gabriela Bossis)

https://3.bp.blogspot.com/_kEFTmMk3e5c/SwNh3MGlooI/AAAAAAAABY8/wPRvYMZkbbs/s1600/Gabrielle-Bossis.jpg

 

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 /Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 /Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 /Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 /Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 /Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 /Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Hodina Adorácie - uzdravenia + sv.ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 /Osobná modlitba (na konci dňa)  

 

     

VIDEO-ZÁZNAM na ŽIVO v Medjugorí

KLIKNITE NA : medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html

       

Panna Mária – Maďarsko (Plameň lásky nepoškvrneného Srdca Panny Márie)

“Kto sa postí v pondelkovom dni o chlebe a vode, vyslobodí z miesta utrpenia jednu kňazskú dušu.”

Panna Mária -Dechtice pri Trnave

03.02.1997 – prostredníctvom Simony

“Moje drahé deti!
     Milujem vás. Deti, dnes vás prosím a vyzývam k pôstu, a to v pondelok, stredu a v piatok. K pôstu o chlebe a vode. Deti, pôstom veľmi pomáhate. Preto vás prosím a vyzývam. Deti, úplne sa odovzdajte Bohu a bude sa vám i ľahšie postiť. Keď sa postíte, obetujte to Bohu.
     Nesmierne vás milujem, ja, vaša milujúca Matka.”

 

***

03.07.1997 – prostredníctvom Lucie

“Drahé deti!
     Deti, otvorte dokorán svoje srdce a dovoľte mi, aby som vám mohla zveriť posolstvo, ktoré prinášam od Hospodina, celej tejto farnosti, ale i všetkým ostatným mojim drahým deťom:
     Deti moje drahé, už mnohokrát som vám hovorila, aby ste sa modlili, aby ste sa modlili hlavne srdcom, ale vy máte svoje srdce pred mojimi slovami zatvorené veľmi neoblomnou bránou. A z toho dôvodu vám znovu hovorím, počúvnite vašu milujúcu Nebeskú Matku, ktorá vás veľmi, veľmi miluje, a veľmi si želá, aby ste sa raz dostali do Nebeskej slávy. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Modlite sa veľmi, veľmi veľa, pokiaľ je ešte čas.
     Deti, vaše modlitby a pôsty o chlebe a o vode každý pondelok, stredu a piatok sú veľmi dôležité pre obrátenie celého ľudstva k Pánu Bohu. Deti, ja viem, že pôst o chlebe a o vode trikrát do týždňa je pre vaše telo a vášho slabého ducha nesmierne ťažký, a veľmi veľa si vás často povie, že to sa jednoducho nedá vydržať. Hovoríte to preto, lebo máte veľmi slabú vieru, a tak neveríte, že vám dám potrebnú silu na vydržanie tohto pôstu.
     Deti, vy sa neviete, ba nechcete sa modliť srdcom. Keby ste sa modlili s radosťou a mali by ste naozaj radosť z toho, že keď sa modlíte, rozprávate sa so svojím Otcom, ktorý je na nebesiach, tak by ste zistili, že pôst, o aký vás žiadam, sa dá naozaj zvládnuť. Či som už niekedy od vás žiadala niečo, čo sama veľmi dobre viem, že to nedokážete urobiť? Deti, ešte raz vám hovorím, modlite sa a postite sa. Prosím. Deti, som šťastná, že ste sa obetovali a prišli ste sem aj napriek tomu, že nie je obeta svätej omše. Ďakujem vám, moje drahé a milované detičky, že ste počuli moje volanie.”

***

27.01.2000 – prostredníctvom Martina

“Moje milované deti!
     Týmto posolstvom vás opäť volám k pôstu. Povzbudzujem tých, ktorí sa postia o chlebe a o vode, aby sa postili s láskou. Ale predovšetkým volám chorých, deti, starých ľudí k pôstu odriekania. Tí, ktorí sa nemôžu postiť o chlebe a vode z akýchkoľvek príčin, nech sa postia v pondelok, stredu a piatok tak, že sa zrieknu príjemných vecí. K pôstu pozývam všetkých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.”

https://www.avemaria.sk/dechtice/

 

Pôst a škodlivá STRAVA

Podľa sv.Hidegardy z Bingenu sú to tieto:

 

 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1988 [O]

 

 

Drahé deti! Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Milé deti, preto vás dnes pozývam kmodlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

 

 

Zasväcujúca modlitba Ježišovmu Srdcu

Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi.

Vieme, že aj dnes nás prosíš, aby sme nepadli. Ježišu, spomeň si na náš, keď zhrešíme. Pre svoje sväté srdce daj, aby sme sa všetci navzájom milovali.

Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám svoju lásku! Všetci túžime po tom, aby si nás svojím Srdcom pastiera ochraňoval pred hriechom.

Príď do každého srdca, Ježišu! Klop, klop na naše srdcia – trpezlivo a neúnavne. Sme ešte stále uzavretí, lebo sme správne nepochopili tvoju lásku.

Klop ustavične a daj, ó, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy, keď si spomenieme na tvoje utrpenie, ktoré si za nás podstúpil. Amen

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)

 

Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu

Ó. Najčistejšie Srdce Márie

plné dobroty,

preukáž nám svoju lásku.

Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,

nech zostúpi na všetkých ľudí.

Nesmierne ťa milujeme.

Vštep do našich sŕdc pravú lásku,

aby sme túžili po tebe.

Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca,

spomeň si na nás, keď zhrešíme.

Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.

Daj, aby nás tvoje čisté

a materinské Srdce

Uzdravilo od každej bolesti duše.

Ó, daj, aby sme mohli vidieť

dobrotu tvojho materinského Srdca

a aby sme sa skrze

plameň tvojho Srdca obrátili.

Amen.

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)